Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU OSULA KÜLASELTS PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1  Mittetulundusühing Osula Külaselts (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2  Ühingu nimi inglise keeles on Osula Village Society.
1.3  Ühingu asukoht on Osula küla, Sõmerpalu vald, Võrumaa.
1.4  Ühingu eesmärgiks on maapiirkonna elu-olu arendamine.
1.5  Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi
–        Arendab maaelu, maamajandust ja külakultuuri;
–        Tegeleb looduskeskkonda propageerivate ja  parendavate tegevustega;
–        Arendab erinevatele vanuse- ning sihtgruppidele suunatud tegevust;
–        Arendab kultuuripärandi ja kultuuriväärtuste säilitamist;
–        Arendab mitmekülgset koostööd erinevate avaliku, era ning kolmanda sektori organisatsioonidega;

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks  ühingu eesmärgile või ühingu  põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
–         võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
–         võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
–         saada teavet ühingu tegevuse kohta;
–         astuda ühingust välja;
–         olla valitud ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
–         tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
–         tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:
–         ühingu põhikirja muutmine;
–         ühingu eesmärgi muutmine;
–         ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
–         juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
–         muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest (kehtivad ka volikirja alusel osalevad hääled). Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.5. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.6. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.7. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.8. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

4.9. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
–         ühingu igapäevategevuse korraldamine;
–         ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
–         ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
–         majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
–         ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on muudetud 26.03.2014