Osula Külaselts alustas projektide kirjutamise ning elluviimisega  aastal 2004, kohe peale seda kui olime organisatsiooni äriregistris registreerinud.

Projektide abil oleme oma piirkonna inimestele saanud pakkuda palju erinevaid koolitusi, väljasõite ning arendanud välja külaseltsi logo; oleme sisustanud seltsi liikmetele toreda kooskäimisruumi Osula Põhikoolis. Koostöös kohaliku omavalitsuse ja põhikooliga oleme rekonstrueerinud Harjumäe puhkekoha ning staadioni.

Tänu projektirahadele on võimalus olnud soetada sertifitseeritud spordivahendid ning meie spordihoones toimuvad väga suure osalusega treeningud. Oleme saanud meie piirkonna rahvatantsijatele ilusad rahvariided ning nad käivad meie valda esindamas nii siin kui sealpool Maarjamaad.

 

Pühajõe piirkonna ühistegevused 2018-2020

Projekti periood: November 2018 – detsember 2020

Eesmärk: Projekti üldine eesmärk on Pühajõe piirkonna maine tõstmine läbi ühistegevuste ja koostöö.

Projekti otsesed eesmärgid on:
1) Lahendada tehniliste vahendite soetamisega Pühajõe piirkonnas ürituste ja koolituste toimumiseks puudu olev vajalik tehniline varustatus.
2) Suurendada Pühajõe piirkonna organisatsioonide koostööd läbi ühisürituste ja koolituste. Tõsta noorte teadlikkust ettevõtlikkusest, kaasata neid rohkem ühistegevustesse ning kasvatades kodukoha- ja Võrumaa tunnet.
4) Tõsta kultuuri-ja koostöö oskuseid teiste organisatsioonide kogemuste kaudu läbi õppereiside.

Projekti maht: 33291,50 eurot
Toetus: 29962,34 eurot

Rahastaja:  MTÜ Võrumaa Partnerluskogu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

Partnerid: ühisprojekti partneriteks on Osula Põhikool ja Sulbi Maarahva Selts.
Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Ühisprojekti tegevuskava 2018-2020

Pühajõe piirkonna kogukondade virgestamine läbi ühisürituste 2018

Projekti periood: Mai 2018 – jaanuar 2019

Eesmärk:  Eesmärgiks on Pühajõe piirkonna (endine Sõmerpalu valla piirkond) hea maine hoidmine. Teeme tööd selle nimel, et see oleks tuntud meeldiva elukeskkonnana, kus elanikel on hea elada. Soovime, et meie Pühajõe piirkond paistaks silma  mitmekesise ja toimiva vaba aja veetmise kohana igas vanuses elanikele ning  tõuseks Pühajõe kogukonna tunne.

Projekti maht: 2136,08 eurot
Toetus: 1916,08 eurot

Rahastaja:  Kohalik omaalgatuse programm

Partnerid: Osula Põhikool ja piirkonna külaseltsid.
Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Tegevused: Projektiga „Pühajõe piirkonna kogukondade virgestamine läbi ühisürituste 2018“ viisime läbi piirkonda ühendavad ja tutvustavad tegevused – üritused:

  1. Pühajõe Perepäev  3.juunil Osula Harjumäel – pildigalerii
  2. Pühajõe käsitöölaat – 11.augustil
  3. Pühajõe I seeniorpäev Osula Harjumäel 29.juulil
  4. Grimmikoolitus teatrisõpradele 20.jaanuaril 2019

 

Pühajõe piirkonna tuntuse arendamine läbi kogukonda kaasavate ürituste 2017.aastal

Projekti periood: 01.05.2017 – 31.12.2017

Eesmärk: Pühajõe piirkonna traditsioonilised üritused – Meie laste päev, Pühajõe käsitöölaat, kandle meisterdamise õpituba.

Projekti maht: 3040.-

Toetus: 2000.-

Rahastaja: KOP Meede 1, kogukonna areng

 

Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti nimi: Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse suurenemine läbi arendustegevuste ning noorte kaasamise

Projekti periood: 01.04.2014 – 31.03.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi tegevusvõimekuse kasv läbi liikmeskonna arengu ja pädevuse tõstmine.  Projektitegevuste eesmärgiks on kasvatada ja arendada piirkonna noori (eelkõige põhikooli tasandil) kodanikuühiskonnas senisest enam kaasa lööma.
Tegevustena toimuvad koolitused, simulatsiooniängud, õppereis ning arendatakse välja piirkonna elu-olu tutvustv koduleht.

Projekti maht: 10 280.-€
Toetus: 9200.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!

Projekti nimi: Osula – märk heast tahtest!
Projekti periood: 01.05.2016 – 31.05.2017
Projekti eesmärgiks on: Osula Külaselts on tugev ja toimekas külaselts, mis panustab, koordineerib ja arendab piirkonna elu-olu. Projekti tegevused on saanud alguse eelmistest projektidest ning käesoleva projektida soovime liikuda külaseltsi tegemistega edasi läbi väga hea strateegilise plaani, millega on kaasatud suur hulk piirkonna inimesi.   Soovime arendada enda külaseltsi oskuseid organisatsiooni arengu kavandamiseks ja muutuste elluviimiseks.
Projekti raames valmib kaasatud OÜ Loome ekspertide abil piirkonna uus arengukava, millest saab järgmine strateegiline piirkonna arengudokument. Protsess algab juba 2016 a juunis ning dokument on valmis kinnitamiseks 2017a I kvartalis.
Projekti raames toimuvad erinevad ettevõtjatega kokkusaamised, mille eesmärgiks on tugevdada „Osula meister“ märki ning arendada võrgustikutööd. Toimuvad ettevõtjate kohtumised ümarlaua vormis.
Projektitegevused on suunatud ka meie külaseltsi teenuste arendamisele. Külaselts pakub piirkonna giiditeenust, fototeenust ning tervisespordiga seotud teenuseid.

Projekti maht: 10 039,72.-€
Toetus: 8 446,72  .- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Arenguhüppe taotlusvoor

Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi
Projekti nimi: Loovad meetodid kogukonnaelu arendamiseks ehk 100 halli varjundit Osula moodi 

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016
Projekti eesmärk on läbi erinevate projektitegevuste muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks,  tõsta kogukonna elukvaliteeti kultuuri- ja enesearendamise valdkonnas.
Projekti raames toimub meelelahutuslik näitemängupäev Sulbis, kus päevasel ajal etendatakse õpilaste ja laste lühinäidendeid, toimuvad töötoad; õhtusel ajal toimub Sulbi Külateatri 10 tegevusaasta tähistamine ja laiemale kogukonnale tegevuste tutvustamine meelahutusprogrammiga. Korraldatakse teatrinädal – näitlejameisterlikkus ja etendused.

Projekti maht: 1 290.-€
Toetus: 1 150.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP

Brožüür "Vastamata küsimusi jääb"

Projekti nimi:  Brožüür “Vastamata küsimusi jääb”

Projekti periood: 01.11.2015 – 30.04.2016

Projekti eesmärk on kirjastada ajaloofaktidel põhinev infovoldik.

Projekti maht: 150.-€
Toetus: 150.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine 2015

Projekti nimi:  “Osula Põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine”

Projekti periood: 01.10.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Valmistada stiliseeritud rahvariidekomplektid Osula Põhikooli mudilaskoorile kasutades Urvaste kihelkonna mustreid ja triipe.

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015
Projekti maht: 2747.-€
Toetus: 1000.- Kulka, 320,- ERRS, 1447,- KOV, Osula Põhikool

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Sõmerpalu Vallavalitsus, Osula Põhikool
Disainikoolitus 2015

Projekti nimi:  Disainikoolitus

Projekti periood: 01.04.2015 – 31.12.2015

Projekti eesmärk: Piirkonna noored omandavad disaini ja loomemajanduslikke oskusi.

Projekti maht: 200.-€
Toetus: 200.- €
Rahastaja: Eesti Kultuurkapital, Võrumaa ekspertgrupp

Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti nimi: Perekonna kui toimiva terviku väärtustamine läbi erinevate kogupere kaasavate ürituste Sõmerpalu vallas 2015. aastal

Projekti periood: 01.04.2015 – 30.11.2015

Projekti eesmärk on MTÜ Osula Külaseltsi eesmärgiks läbi antud projekti oli muutuda organisatsiooniliselt veelgi tugevamaks, panustades kogukonna heaks. Lisaks tõsta ja rõhutada perekondlikke väärtusi Sõmerpalu valla elanike seas ja propageerida teadlikkust tervise, toitumise, ja tervislike eluviiside osas. Me ise hindame protsessi ja tulemusi heaks, sest liikmete vahel kasvas suhtlemine, kaasa rääkimine muudes valdkondades, julgustas uusi kodanikke vallas olema aktiivsemad, võtma kontakti valla MTÜ-dega, et olla kaasatud.

Tervisekuu üritused andsid tõuke vallavalitsuse tervisemeeskonnale algatamaks pikemat terviseürituste sarja, mis annaksid tõuke tulla kodust välja ja sportida kogu perega. Osula trennidega on liitunud uusi inimesi ja sealhulgas mehi, lisaks isadepäeva tähistamisel toimus eraldi trenn isadele ja poegadele, kust liitus samuti uusi inimesi iganädalastesse trennidesse.

Projekti maht: 1 782.-€
Toetus: 1 600.- €
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP

Osula pärimuskultuuriliste ja ajalooliste objektide ja info säilitamise kaasajastamine

Projekti periood: Oktoober 2018 – Juuli  2019

Eesmärk:  Eesmärgiks on Pühajõe piirkonna (endine Sõmerpalu valla piirkond)  pärandiobjektide pildistamine ja kaardistamine.

Projekti maht: 820 eurot
Toetus: 617 eurot

Rahastaja:  Kohalik omaalgatuse programm

Partnerid: Osula Põhikool.
Kaasfinantseering – Võru Vallavalitsus.

Tegevused: Pärimusobjektide fotografeerimine – teenuse sisuks on Osula küla ja Osula kandi pärimusobjektide ülespildistamine, fotode järeltöötlus ning tellijale failide üle andmine, mis sobivad nii trükistesse kui veebi. Pärimuskohtade loengu viib läbi hiiespetsialisti Ahto Kaasik.