Arengukava

Osula külaseltsi arengukava 2017 – 2022

Külaseltsi arengukava uuendamine toimus 2016. aasta juunist-detsembrini. Põhjuseid selleks oli mitmeid:

  • Seni külaseltsi tegevuse aluseks olnud „Osula piirkonna külade arengukava 2011-2016“ kehtivusaeg lõppes. Soovisime liikuda külaseltsi tegemistega edasi uuendatud strateegilise plaaniga, mille ettevalmistamisesse on kaasatud suurem hulk piirkonna inimesi.
  • Soovisime arendada külaseltsi oskuseid organisatsiooni arengu kavandamiseks ja muutuste elluviimiseks. Mõned külaseltsi pikaajalised juhatuse liikmed kavandasid vastutuse üle anda ja juhtimistegevusest tagasi tõmbuda, samas sooviti teha seda kaasaval ja uut juhatust toetaval viisil.
  • Sõmerpalu vald oli alustanud ühinemisläbirääkimisi teiste omavalitsustega ning külaseltsi liikmetena tajusime, et valla tulevikku mõjutav haldusreform, avaldab suuremal või vähemal määral ka külaseltsi edasisele tegevusele.

Arengukava koostamise protsessi kutsusime panustama kõik külaseltsi liikmed, osalejaid oli paarikümne ringis. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) programmist vastati positiivselt toetuse taotlusele, mistõttu oli võimalik kaasata arengukava koostamise protsessi konsultantidena Mai Timmi ja Kadri Kõiv (Loome OÜ). Konsultantide juhtimisel kogusime mitme-allikalist tagasisidet külaseltsi senisele tegevusele, hindasime saavutatut, analüüsisime hetkeolukorda ning sõnastasime eesmärgid uueks tegevusperioodiks.

Uue arengukavaga, perioodiks 2017 -2022 saab tutvuda siit:  Osula külaseltsi arengukava 2017-2022


Osula piirkonna külade  –
Osula, Mustja, Lilli-Anne, Varese, Mäekülä ja Alakülä arengukava 2011-2016

Osula piirkonna elanikega võtsime külade üldkoosolekul 2004 a vastu otsuse, et meile on tarvis ühtset raamdokumenti, ühtset kokkulepet, kuidas me enda külasid lähitulevikus näeme. Selle kokkuleppe tulemusel valmis aktiivsete inimeste ühistööna piirkonna külade arengukava aastateks 2005 – 2010.

Esimene arengukava vajalikkus ja selle koostamise otsus tekkis koos MTÜ Osula Külaseltsi asutamisega 2004. aastal. Arengukava koostamist toetas projektitaotlusena Maaelu Edendamise Sihtasutus. Tänu sellele projektile oli võimalus korraldada koosolekuid ja ühiselt koostada arengukava. Esimese perioodi arengukava küla üldkoosolekul viibis ~50 külaelanikku, kes kõik olid kokku tulnud huvist küla edasise arengu vastu. Arengukavaga seotud koosolekud viidi läbi 2004.aasta juunist kuni 2005. aasta maini.

Uue perioodi arengukava koostamiseks kutsusime lähikonna inimesed kokku novembris 2010. Külakoosolekul osales 39 inimest, kõige rohkem Osula külast ja lähipiirkonnast, aga aktiivselt osalesid ka Mäeküla küla külavanem ja külaelanikud. Arengukava muudatuse protsessis kasutasime erinevaid meetodeid – vaikivat koosoleku ideede saamiseks ning arutelu nende ideede realistlikkuse ja vajalikkuse väljaselgitamiseks. Moodustati töörühmad, kes esitasid protsessijuhile enda parandus – ja muudatusettepanekud hiljemalt 2011 a jaanuari algul. Töörühmadesse kuulusid ettevõtjad, noored, eakad ja kohaliku omavalitsuse esindajad.  Erinevad töörühmad tegid rühmasiseselt pidevaid kohtumisi ja arutelusid. Arengukavaga seotud tegevused viidi ellu septembrist 2010 – veebruar 2011.

Osula piirkond on arenev ja edasipüüdlik. On olemas eluks vajalikud kommunikatsioonid, tegutseb koolimaja, elanikel on võimalusi rakendada end väljaspool tööaega nii kohapeal kui ka väljas. Toimib üsna aktiivne piirkonna elanikest koosnev võrgustik, mis toimib läbi külaelanike kontaktidest koosneva listi ning kohtumiste.

Osula piirkonna keskuseks on asutamistihedust ja majanduslikku aktiivsust silmas pidades Osula küla. Küla, mida läbib Varese – Raiste  ning Soe – Sulbi maantee ning mille tõmbenumbriks on looduslikult kaunis kohas, Pühajõe kaldal asuv vabaõhulava – Harjumägi.

Täisversioonis arengukava on avanev: Osula külaseltsi arengukava_2011-2016